Tuesday, December 1, 2009

आताशा...

आताशा घुसमट सुरू झालेय तर..आताशा श्वासाची किंमत कळू लागलेय..अजून जगणं बाकीच आहे!


No comments: